top of page
Two Pens on Notebook

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Ouder: de Ouder, de met Ouderlijke zorg belaste Ouder of voogd
De Leerling: de persoon die coaching ontvangt
Juf Jessica: de eenmanszaak “Bij Juf Jessica” ingeschreven bij de KvK onder nummer 65431863

Coaching: remedial teaching, les, bijles of coaching

Onderzoek: Door Juf Jessica uitgevoerd onderzoek, inclusief verslag

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Juf Jessica en Ouder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanboden. Elke aanbod is vrijblijvend en geldt voor een maand.

2.2. Mondelinge afspraken en bedingen binden partijen pas nadat deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. Afspraken via Whatsapp of vergelijkbare berichtenservices dienen altijd te worden bevestigd per e-mail of brief voordat een partij er een beroep op kan doen.
2.3. Juf Jessica is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 3. Kennismaking en keuze traject

3.1. Juf Jessica biedt een gratis kennismakingsgesprek aan van 30 minuten met Ouder en Leerling. Een ieder kan zich hiervoor opgeven per telefoon, mail of contactformulier op de website. De afspraak wordt middels onlineafspraken.nl bevestigd.

3.2. Op basis van de inhoud van het gesprek vult de Ouder eventueel samen met Juf Jessica een inschrijfformulier in. Na invullen worden de afspraken o.a. over het soort coaching, de dag, de frequentie en duur alsmede tarieven door Juf Jessica aan de Ouder bevestigd. Op het zelfde moment krijgen de Ouder en de Leerling toegang tot  de planning voor sessies die in onlineafspraken.nl is gemaakt

3.3. Ook kan alleen het doen van Onderzoek naar verschillende aspecten van de Leerling en zijn/haar niveau en behoefte worden afgesproken.

3.4. Met de ontvangst van de bevestiging ontvangt de Ouder tevens een factuur, conform de gemaakte afspraken. Het coaching-traject start nadat de betaling van toegestuurde factuur volledig is voldaan. Het verslag van het onderzoek wordt na volledige betaling aan de Ouder toegezonden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de coachingsdiensten

4.1. Bij start van het traject worden de sessies ingepland in onlineafspraken.nl. Ouder en Leerling krijgen toegang tot een eigen account.

4.2. Coaching vindt in beginsel plaats op het kantoor aan President Kennedylaan 779 te Amsterdam en op een vooraf besproken dag en tijd, conform planning. De gemaakte planning op onlineafspraken.nl is leidend.

4.3. Juf Jessica streeft naar het afspreken op vaste regelmatige tijden per week, behoudens vakantie en feestdagen. De vakantie- en feestdagen kunnen worden gevonden op de website en blijken uit de gemaakte planning.

4.4. Het is mogelijk om in overleg extra coaching sessies in te voegen.

4.5. Juf Jessica voert naar beste inzicht en vermogen de werkzaamheden uit, maar geeft geen enkele garantie met betrekking tot de verbetering van de prestaties van de Leerling. Juf Jessica heeft een inspanningsverplichting.

 

Artikel 5 Verzuim en/of ziekte
5.1. Indien de Leerling zonder afzegging een sessie verzuimt, is Juf Jessica gerechtigd deze in rekening te brengen.
5.2. In geval van ziekte van de Leerling of andere onvoorziene omstandigheden dient de Ouder minimaal 48 uur voor aanvang van de coaching via onlineafspraken.nl de Leerling af te melden en een nieuwe sessie in te plannen. Wordt later dan 48 uur of geen afmelding ontvangen en geen nieuwe afspraak ingepland dan is Ouder de kosten van de hele sessie verschuldigd aan Juf Jessica. 

5.3 Geannuleerde en/of verzuimde lessen worden bij deelname aan groepsles altijd volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Tussentijdse wijziging of beëindiging

6.1. De Ouder of Leerling kan verzoek doen de inhoud van de sessies te wijzigingen. Partijen zullen hierover vooraf in overleg treden

6.2. Tussentijds opzeggen of stoppen van een traject kan alleen met een duidelijke en goed gemotiveerde reden. In goed overleg tussen partijen wordt dan een eind gemaakt aan het coaching-traject. In principe dient de Ouder daarna 50% van de resterende in de bevestiging afgesproken vergoedingen te betalen.

6.3. In een pakket kan slechts 15% (3 op 20) van de afspraken worden gewijzigd. Juf Jessica kan meerdere wijzigingen afwijzen en de oorspronkelijk afspraken in rekening brengen.

6.4. De afgesproken sessies voor een Leerling kunnen niet worden overgedragen
naar een andere Leerling, ook niet uit hetzelfde gezin.


Artikel 7. Communicatie
7.1. Communicatie omtrent veranderingen in de coaching gaat in elk geval met Juf Jessica en Ouder.
7.2 Het plannen van sessies verloopt via onlineafspraken.nl. Met Juf Jessica kan per e-mail, mondeling of telefonisch extra (of verlengde) coaching worden besproken.

7.3 Juf Jessica is niet verantwoordelijk voor het feit dat e-mails in spamfolders belanden.

7.4 Juf Jessica’s privacy-beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy-policy kunt u vinden op de website of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd. 

Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1. Juf Jessica behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2. Alle door Juf Jessica verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, onderzoeksverslagen, adviezen, brochures, rapporten, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Ouder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Juf Jessica worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Artikel 9. Tarieven
9.1.Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten tussen Ouder, Juf Jessica en de Leerling worden afspraken over o.a. doelen, invulling en betaling van de coaching gemaakt, welke in de bevestiging opgenomen zal worden.

9.2. Juf Jessica hanteert de tarieven zoals opgenomen op haar prijzenpagina van haar website. Deze zijn exclusief mogelijke reiskosten. Juf Jessica kan haar prijzen tussentijds wijzigen. De gewijzigde prijzen worden vermeld op de website. Ook zal Juf Jessica de prijswijzigingen per e-mail kenbaar maken.
9.3. De coaching is vrijgesteld van BTW. Indien onderdelen niet zijn vrijgesteld van BTW zal Juf Jessica dat vooraf melden.

9.4.De gewijzigde hogere tarieven gelden niet voor de Ouders en leerlingen die eerder een pakket hebben afgenomen voor een lagere prijs en waarbij het pakket doorloopt nadat de prijswijzigingen van toepassing zijn geworden.

 

Artikel 10. Betaling
10.1. In de bevestiging gemaakte afspraken over betaling zijn bindend en leidend. Vooraf  stuurt Juf Jessica factu(u)r(en) per mail. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
10.2. Vanaf 7 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is Ouder in verzuim. Juf Jessica stuurt dan een herinnering waarin de Ouder voor de bijles in gebreke wordt gesteld. Wanneer binnen 30 dagen na dagtekening van de herinnering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is Juf Jessica gerechtigd buitengerechtelijke kosten en rente te vorderen, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150 exclusief btw en/of een incassobureau in te schakelen.

10.3. Zolang de Ouder in verzuim is, heeft Juf Jessica het recht op coaching op te schorten, totdat de Ouder volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

10.4. Juf Jessica kan altijd betaling voorafgaand aan de coaching verzoeken.

10.5. Indien Ouder de voorkeur geeft aan andere afspraken over de betaling, bijvoorbeeld contant, is dit mogelijk in overleg met Juf Jessica. Deze afspraak zal opgenomen worden in de bevestiging per e-mail.
10.6. Juf Jessica werkt met materialen waarvan het gebruik bij het tarief is inbegrepen. Het kan voorkomen dat Juf Jessica verzoekt of Ouder bepaalde lesmaterialen aanschaft.
10.7. Juf Jessica is te allen tijde gerechtigd te verzoeken om de betalingswijze te veranderen.

10.8 Normalter gelden de volgende betalingscycli:

 

1 volledige betaling vooraf

Hele jaar = 40 weken        10 maandelijkse termijnen steeds vooraf 

Halve jaar = 20 weken      5 maandelijkse termijnen steeds vooraf

Kwartaal = 12 weken        3 maandelijkse termijnen steeds vooraf


Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Juf Jessica is verantwoordelijk voor schade die zij zelf veroorzaakt heeft. Juf Jessica is slechts aansprakelijk voor de schade die de Leerling lijdt als rechtstreeks gevolg van de door haar opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen.
11.2 Ouder is verantwoordelijk voor het adequaat inschatten van Juf Jessica op inhoudelijk, sociaal vlak en emotioneel vlak, tijdens het kennismakingsgesprek.

11.3. Juf Jessica is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de Leerling.

11.4. Klachten over de dienstverlening van Juf Jessica kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend door de Ouder uiterlijk 7 dagen na de ontdekking daarvan. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Juf Jessica in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Juf Jessica de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Ouder aantoonbaar zinloos is geworden.


Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Juf Jessica geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Juf Jessica niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.2. Juf Jessica heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Juf Jessica haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Juf Jessica opgeschort.
12.4.Indien Juf Jessica bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Ouder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Juf Jessica en Ouder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page