top of page
At the Library

BEGRIJPEND LEZEN

De Hypotheekhouder is bevoegd om, ingeval de Hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de Hypotheekhouder in ernstige mate tekortschiet en de voorzieningenrechter van de rechtbank haar machtiging verleent, het Verbondene geheel of gedeeltelijk in beheer te nemen. Hieronder wordt mede begrepen, zulks naar keuze van de Hypotheekhouder het voeren of doen voeren van een gehele administratie en exploitatie van het verbondene in naam en voor rekening van de Hypotheekgever, met bevoegdheid bestaande huur- of pachtovereenkomsten op te zeggen of te doen ontbinden, tot ontruiming over te gaan, nieuwe huur- of pachtovereenkomsten aan te gaan, en verder ter zake het hiervoor vermelde al datgene verder en meer te doen hetgeen de Hypotheekhouder nuttig, nodig of wenselijk zal achten (onderhouds- herstel- en vernieuwingswerkzaamheden daaronder begrepen). De Hypotheekhouder kan zich hierbij, voor rekening van de Hypotheekgever, door deskundigen doen bijstaan. Deze deskundigen zullen door de Hypotheekhouder worden benoemd en ontslagen.

Hoe vaak heb jij bovenstaande tekst moeten lezen om hem volledig te begrijpen? Of heb je halverwege gedacht: “Laat maar!” Hypotheekaktes vallen, samen met verkiezingsprogramma’s en wetenschappelijke onderzoeken onder de moeilijkst te begrijpen teksten die je zult tegenkomen. Dit komt omdat, inclusief kleine woorden als ‘de’en ‘of’ de gemiddelde woordlengte 6 letters is. De zinnen zijn gemiddeld 19,6 woorden lang. En dan hebben we het nog niet over al die woorden die je niet herkent, omdat ze alleen in hypotheekaktes voorkomen. Nu heb je een beetje kunnen voelen wat jouw kind kan ervaren als het op school een tekst voor de neus krijgt. Om een tekst goed te begrijpen heb je niet alleen een uitstekende leesvaardigheid nodig, maar ook kennis van de wereld, woordenschat en taalvaardigheid. Pas wanneer deze zaken in orde zijn, kun je de welbekende leesstrategieën gaan toepassen, zoals voorspellend of zoekend lezen. Hoewel je eigenlijk pas na groep 6 van kinderen mag verwachten dat zij leesstrategieën kunnen toepassen, wordt er vaak al veel vroeger nadruk op gelegd, met name omdat CITO dit van kinderen vraagt. Gevolg is vaak dat kinderen te hard moeten racen en daardoor relevante stukjes missen. Remedial teaching helpt om te ontdekken waar jouw kind precies de draad is kwijtgeraakt en hoe we dit weer kunnen rechtbreien.
 

Een RT-traject Bij Juf Jessica begint altijd met een didactisch onderzoek. Na dit onderzoek volgt een behandeltraject van 12 tot 40 sessies. We bepalen samen de lengte en frequentie van de behandeling. Voor begrijpend lezen bestaat dit uit de volgende onderdelen:

Vooronderzoek
 

Tijdens het kennismakingsgesprek stel ik vragen die ik in het onderzoeksplan meeneem. Ook lees ik documenten door, zoals een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem, observatieverslagen en mailwisselingen tussen ouders en school. Daarnaast probeer ik contact met school te leggen om meer informatie te krijgen over de gebruikte methodes en hulpmiddelen en wat ze tot nu toe aan interventies hebben ingezet. Al deze informatie gebruik ik om het achtergrondverhaal compleet te krijgen. Ook dit kan van invloed zijn op de leerprestaties van een kind. Hier schrijf ik een verslag over waarin ik de inhoud van het onderzoek plan.

 

Sessie 1: screening
 

Begrijpend lezen is een complexe en veelomvattende taak. Daarom is het lastig om aan te geven waar het onderzoek zich precies op gaat richten. Dit wordt onder andere bepaald door de groep waarin de problemen zijn begonnen.
Grofweg:

  • Groep 4 of 5: technische leesvaardigheid en/of taalvaardigheid

  • Groep 6: woordenschat

  • Groep 7 of 8: leesstrategieën.

 

Sessie 2: een diagnostisch gesprek
 

Tijdens sessie 1 heb ik de screening verricht en de resultaten hiervan geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan plan ik een diagnostisch gesprek over het gemaakte werk. Ook is er veel aandacht voor leesmotivatie en leesinteresse. Zo kan ik de inhoud van de lessen aanpassen op jouw kind.

 

Onderzoeksverslag

Als alle onderzoeken zijn afgerond, ga ik het onderzoeksverslag schrijven. Hierin geef ik een overzicht van de resultaten van de toetsen, beschrijf ik de observaties. Hier trek ik conclusies uit die uiteindelijk het raamwerk zullen vormen voor de korte- en langetermijndoelen.

 

Handelingsplan
 

Op het onderzoeksverslag baseer ik het handelingsplan. Hierin beschrijf ik aan welke doelen we gaan werken en hoe we dit gaan doen. Hierin streef ik naar zoveel mogelijk samenwerking met jullie als ouders en de school.

bottom of page