top of page
Two Pens on Notebook

ALGEMENE VOORWAARDEN

De belangrijkste punten samengevat:
 

  • Opdrachtnemer biedt een gratis kennismakingsgesprek aan van 30 minuten. Naar aanleiding van dit gesprek maakt opdrachtnemer een offerte op. (Artikel 7)

  • Een opzegtermijn is niet van toepassing. In overleg wordt bij het kennismakingsgesprek de dag, tijd, duur en frequentie van de coaching vastgesteld. Het staat beide partijen vrij om hier in goed overleg vanaf te wijken of de coaching te beëindigen.(Artikel 3)

  • Afspreken van het tijdstip van de coaching verloopt rechtstreeks tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Artikel 4)

  • Veranderingen gaan altijd in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.(Artikel 4)

  • In geval van ziekte of andere verhindering meldt  opdrachtgever dit minimaal 48 uur van te voren aan de opdrachtnemer en plant een vervangende sessie. Indien opdrachtgever hier niet aan voldoet, brengt opdrachtnemer de verzuimde sessie in rekening.(Artikel 5)

  • Betaling vindt vooraf plaats, middels factuur. Hierop staan de data en duur van de gegeven coaching vermeld. Deze factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan.(Artikel 8)
     

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Opdrachtgever: de met ouderlijke zorg belaste ouder of voogd
De leerling: de persoon die coaching ontvangt
Opdrachtnemer: Jessica Johanna Agatha Deen, de docent die de coaching verzorgt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 3. Uitvoering van de bijlesdiensten

3.1. Opdrachtnemer voert naar beste inzicht en vermogen de werkzaamheden uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
3.2. Opzeggen is niet van toepassing aangezien opdrachtgever geen verplichting tot afnemen van lessen aan is gegaan en geen inschrijfkosten betaalt bij herschrijving.


Artikel 4. Communicatie

4.1. Communicatie omtrent veranderingen in de coaching gaat in elk geval met opdrachtnemer en opdrachtgever.
4.2 Het plannen van sessies kan direct gecommuniceerd worden met opdrachtnemer. Hieronder wordt ook verstaan het plannen van extra (of verlengde) coaching.


Artikel 5. Bijlessen

5.1. Coaching vindt uitsluitend plaats op het kantoor aan President Kennedylaan 779 te Amsterdam en op een vooraf besproken dag en tijd. Tijdens vakanties en feestdagen kan de coahcing worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra coaching in te voegen.

5.2. Opdrachtnemer streeft naar regelmatige tijden voor coaching.
5.3. Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.4.) een les verzuimt, is opdrachtnemer gerechtigd het betreffende tarief in rekening te brengen.
5.4. In geval van ziekte van de leerling of onvoorziene omstandigheden dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor aanvang van de coaching af te melden. Gebeurt dit niet, dan is opdrachtgever het totale tarief van de betreffende sessie verschuldigd aan opdrachtnemer. 


Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, adviezen, brochures, rapporten, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht

 

Artikel 7. Hoogte van de prijs

7.1 Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de leerling worden afspraken over o.a. doelen, invulling en betaling van de coaching gemaakt, welke in de offerte opgenomen zal worden.

7.2. Opdrachtnemer hanteert een vast tarief.
7.3. Opdrachtnemer hanteert geen overige kosten. De coaching is vrijgesteld van BTW.

7.4.De tarieven voor een volgend kalenderjaar worden jaarlijks vastgesteld op 1 november.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Eenmalig of periodiek stuurt opdrachtnemer vooraf een factuur per mail naar de mail van opdrachtgever met de kosten van de coaching. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door opdrachtnemer op de factuur wordt vermeld.
8.2. Vanaf 7 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer stuurt dan een aanmaning waarin de opdrachtgever voor de bijles in gebreke wordt gesteld. Wanneer binnen 30 dagen na dagtekening van de aanmaning nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd een incassobureau in te schakelen.

8.3. Wanneer opdrachtnemer de zaak heeft overgedragen aan een incassobureau, vervalt het recht op coaching. Dit betekent dat de sessies worden gepauzeerd tot de betaling volledig is voldaan.

8.4. Opdrachtnemer kan ten allen tijde van u vragen de betaling voorafgaand aan de coaching  te voldoen indien zij hier reden toe ziet.

8.5. Indien opdrachtgever de voorkeur geeft aan andere afspraken over de betaling, bijvoorbeeld contant, is dit mogelijk in overleg met opdrachtnemer. Deze afspraak zal opgenomen worden in de offerte.
8.5. Opdrachtnemer werkt met materialen waarvan het gebruik bij het tarief is inbegrepen. Het kan voorkomen dat opdrachtnemer verzoekt of opdrachtgever bepaalde lesmaterialen aanschaft, dit is altijd optioneel.
8.6. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten die een incassobureau rekent, voor rekening van opdrachtgever. Ook indien verantwoordelijke ouder(s) zijn gestopt met de coaching dienen zij nog steeds de openstaande facturen te voldoen.
8.7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van betalingswijze te veranderen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor schade die zij zelf veroorzaakt heeft.
9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat inschatten van opdrachtnemer op inhoudelijk, sociaal vlak en emotioneel vlak, tijdens het kennismakingsgesprek.

9.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
10.4.Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenregeling

12.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page